VEZNE SERVİSİ

Vezne Servisi tarafından yürütülen görevler şunlardır;

- Kurumun muhasebe hizmetlerini yürütmek;

• Emanet alma ve emanetten iade etmeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak

• Her ne adla olursa olsun tahsil edilen paraları ve değerleri muhasebe biriminin veznesinde muhafaza

ederek, kayıplardan korumak

• Yönetmeliğin 14. Maddesine uygun olarak yapılan tahsilat, iade ve ödemeler ile alınan emanet,

teminat, menkul değerler ve bunlardan yapılan iadeler ile değerli kağıt işlemlerini ilgili yardımcı defter

ve belgelere usulüne uygun olarak kaydetmek

• Yaptığı işlemlere ilişkin defter, cetvel, tutanak, kâğıt vb. gibi tüm belgeleri denetine her an hazır

bulundurmak

• Banka Teminat Mektuplarını almak, iade etmek ve vezneyi her an denetime hazır bulundurmak,

• Başkanlığın banka hesabının, bankadan alınacak günlük ekstrelerden takibini yapıp muhasebe

kayıtlarıyla uygunluğunu sağlamak

• Tüm işlemlerini her yıl Maliye Bakanlığınca yayımlanan Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Tebliğde

belirtilen tutarları dikkate alarak gerçekleştirmek

• Görevi kapsamındaki her türlü bilgiyi her an kullanabilecek durumda tam, doğru ve güncel olarak

tutmak

• Sosyal Güvenlik Kurumu borçlarının takibini ve kesintilerin ödeme işlemlerini gerçekleştirmek

• Vergi borçlarının takibini yapmak ve kesintilerin ödeme işlemlerini gerçekleştirmek

• Teminat Mektuplarının kaydı ve muhafazasını yapmak

• Ödeme emri belgelerini birimler itibariyle muhafaza etmek

• Belgelerin arşivlenmesi ve belge ve dosyaların düzenini sağlamak

PERSONEL

■ Bilgisayar İşletmeni Bilal AKPOLAT