Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

1-      Genel Bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek

2-      Bütçe Kesin Hesabını ayarlamak

3-      Taşınır Yönetim Dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak

4-      Mali istatistikleri hazırlamak

5-      İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin işlemleri yürütmek ve dosya tutmak

6-      Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Usul Esaslarda belirtilen birimi ile ilgili görevleri yerine getirmek

7-      Malî Konularda Üst Yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak

8-      MYS sisteminde oluşturulan tüm işlerin yerine getirilmesi

9-      Tübitak/Erasmus /AB/Farabi gibi tüm var olan ve gerçekleşecek proje ödeme ve muhasebe vs. işlemlerinin yürütülmesi

10-    Kasa işlemlerinin gerçekleşmesi

11-    Taşınır yönetim ve konsolide işlemleri

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

  • Mali Hizmetler Uzmanı Yavuz GÜLER
  • Mali Hizmetler Uzmanı Mehmet Ali KILIÇ
  • Bilgisayar İşletmeni   Bilal AKPOLAT
  • Bilgisayar İşletmeni   Hüseyin ÜNLÜ

 

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi yukarıda sayılan iş ve işlemleri ortak sorumlulukla paylaşarak yerine getireceklerdir.

Veznedarlık görevi Bilal AKPOLAT tarafından yürütülmekte olup, yıllık izinli olduğunda serviste Hüseyin ÜNLÜ ve Mehmet Ali KILIÇ’a vekâlet bırakılarak yürütülecektir. 

Tüm projeler ile ilgili işlemler Mali Hizmetler Uzmanı Yavuz GÜLER tarafından yerine getirilecek olup, Mali Hizmetler Uzmanı Özlem YILDIZ birlikte sorumluluk yerine getirilecektir.

Taşınır Yönetim ve Konsolide İşlemleri Konsolide sorumlusu Mali Hizmetler Uzmanı Mehmet Ali KILIÇ tarafından yerine getirilecek olup, görevinin başında olmadığı dönemlerde Bilgisayar İşletmeni Bilal AKPOLAT tarafından yerine getirilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Karşılıklarının hesaplanması ve ödenmesi ile ilgili MOSİP Sistemi ile alakalı tüm işlemleri yapmak üzere Hüseyin ÜNLÜ görevlendirilmiştir.

Harcama Yetkilisi Mutemedi olarak Mali Hizmetler Uzmanı Yavuz GÜLER ve Bilgisayar İşletmeni Hüseyin ÜNLÜ görevlendirilmiştir.

Taşınmaz İşlemleri ile ilgili işlemler Mali Hizmetler Uzmanı Burcu YILMAZ tarafından gerçekleşecektir.

Servis içinde çalışanlar Muhasebe sisteminin kurulması ve yürütülmesinde her türden iş ve işlemlerin gerçekleşmesinde etkin ve sorumludurlar.

Birimde yıllık izinler vekâlet ile ve yerine en az bir çalışan kalmak koşulu ile kullanılacaktır.

İş ve işlemler Hizmet Envanteri Tablolarına uygun Kamu Hizmet Standartları Tablolarına uygun olarak ivedilikle gerçekleştirilecektir.

Burcu YILMAZ Ön Mali Kontrol Birimimizle koordineli olarak çalışacak olup Doğrudan Temin ile gerçekleşen işlerin EKAP ve KA-YA sistemlerine girilmesinin kontrolünden sorumludur. Ön Mali Kontrol İş ve işlemlerini öğrenmek ve yardım etmekle sorumludur.

 

 

                   Yukarıda sayılan iş ve işlemler ortak sorumlulukla paylaşılarak yerine getirilecektir.

                   Birimde yıllık izinler karşılıklı anlaşma ile serviste bir çalışan kalmak koşulu ile kullanılacaktır.