Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

1-      Genel Bütçe kapsamı dışındaki idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek

2-      Bütçe Kesin Hesabını ayarlamak

3-      Taşınır Yönetim Dönemine ilişkin icmal cetvellerini hazırlamak

4-      Mali istatistikleri hazırlamak

5-      İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin işlemleri yürütmek ve dosya tutmak

6-      Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Usul Esaslarda belirtilen birimi ile ilgili görevleri yerine getirmek

7-      Malî Konularda Üst Yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak

8-      MYS sisteminde oluşturulan tüm işlerin yerine getirilmesi

9-      Tübitak/Erasmus /AB/Farabi gibi tüm var olan ve gerçekleşecek proje ödeme ve muhasebe vs. işlemlerinin yürütülmesi

10-    Kasa işlemlerinin gerçekleşmesi

11-    Taşınır yönetim ve konsolide işlemleri

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi

  • Mali Hizmetler Uzmanı Mehmet Ali KILIÇ
  • Bilgisayar İşletmeni   Bilal AKPOLAT
  • Bilgisayar İşletmeni   Hüseyin ÜNLÜ
  • Bilgisayar İşletmeni   Fatma TIRŞO

 

Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama Birimi yukarıda sayılan iş ve işlemleri ortak sorumlulukla paylaşarak yerine getireceklerdir.

Veznedarlık görevi Bilal AKPOLAT tarafından yürütülmekte olup, yıllık izinli olduğunda serviste Hüseyin ÜNLÜ ve Mehmet Ali KILIÇ’a vekâlet bırakılarak yürütülecektir. 

Tüm projeler ile ilgili işlemler Mali Hizmetler Uzmanı Yavuz GÜLER ile Bilgisayar İşletmeni Fatma TIRŞO tarafından birlikte yerine getirilecektir.

Taşınır Yönetim ve Konsolide İşlemleri Konsolide sorumlusu Bilgisayar İşletmeni Bilal AKPOLAT tarafından yerine getirilecek olup, Görevinin başında olmadığı dönemlerde Mali Hizmetler Uzmanı Mehmet Ali KILIÇ tarafından yerine getirilecek olup Taşınır Kontrol Yetkilisi görevi Şef Ümmühan TÜRKEL tarafından yerine getirilecektir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Ek Karşılıklarının hesaplanması ve ödenmesi ile ilgili MOSİP Sistemi ile alakalı tüm işlemleri yapmak üzere Hüseyin ÜNLÜ görevlendirilmiştir.

Başkanlığımızın Mutemetlik görevi Hüseyin Ünlü tarafından yerine getirilecek olup, görevi başında olmadığı zamanlarda bu görev Şef Ümmühan TÜRKEL tarafından yerine getirilecektir.

Birim Web sayfasının güncel tutulması ve Koordine edilmesinden Mali Hizmetler Uzmanı Mehmet Ali KILIÇ ve Bilgisayar İşletmeni Fatma TIRŞO sorumludur.

DET-SİS Bilgi giriş işlemlerinin yapılmasından Mali Hizmetler Uzmanı Mehmet Ali KILIÇ ve Bilgisayar İşletmeni Fatma TIRŞO sorumludur.

Taşınmaz İşlemleri ile ilgili işlemler Bilgisayar İşletmeni Fatma TIRŞO tarafından gerçekleştirilecektir.

Servis içinde çalışanlar Muhasebe sisteminin kurulması ve yürütülmesinde her türden iş ve işlemlerin gerçekleşmesinde etkin ve sorumludurlar.

Birimde yıllık izinler vekâlet ile ve yerine en az bir çalışan kalmak koşulu ile kullanılacaktır.

İş ve işlemler Hizmet Envanteri Tablolarına uygun Kamu Hizmet Standartları Tablolarına uygun olarak ivedilikle gerçekleştirilecektir.

Mali Hizmetler Uzmanı Yavuz GÜLER ve Bilgisayar İşletmeni Dilek KARAKUŞ Doğrudan Temin ile gerçekleşen işlerin EKAP ve KA-YA sistemlerine girilmesinin kontrolünden sorumludur. Ayrıca Ön Mali Kontrol İş ve işlemlerini öğrenmek ve yardım etmekten sorumludur.

 

                   Yukarıda sayılan iş ve işlemler ortak sorumlulukla paylaşılarak yerine getirilecektir.

                   Birimde yıllık izinler karşılıklı anlaşma ile serviste bir çalışan kalmak koşulu ile kullanılacaktır.