İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Birimi

İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL BİRİMİ

İç Kontrol; idarenin amaçlarına belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem, süreç ile denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütününü, Ön Mali Kontrol; İdarelerin gelir gider ve varlık yükümlülüklerine ilişkin mali karar ve işlemlerinin; idarenin bütçesi ve bütçe tertibi kullanılabilir ödenek tutarı harcama programı finansman programı, merkezi yönetim bütçe kanunu ve diğer mali mevzuat hükümlerine uygunluğu ve kaynakların etkili ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılması yönlerinden yapılan kontrolünü kapsayan standart ve yöntemler esasında aşağıdaki görevler gerçekleştirilir;

1- Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrol işlemlerini yapmak

2- Bütçe aktarma ve ekleme işlemlerine ilişkin ön mali kontrol işlemlerini yapmak

3- Seyahat kartı listeleri üzerinde ön mali kontrol işlemlerini yapmak

4- Seyyar görev tazminatı cetvelleri üzerinde ön mali kontrol işlemlerini yapmak

5- Kadro dağılım cetvelleri üzerinde ön mali kontrol işlemlerini yapmak

6- Yan ödeme cetvelleri üzerinde ön mali kontrol işlemlerini yapmak

7- Geçici işçi (adam/ay) sayılarının aylar ve birimler itibarıyla dağılımı üzerinde ön mali kontrol

işlemlerini yapmak

8- Sözleşmeli personel sayıları ve sözleşmeleri üzerinde ön mali kontrol yapmak

9- Tür, tutar ve konu itibarıyla Rektör ve/veya Başkan tarafından riskli görülen işlemlerin ön mali

kontrol işlemlerini yapmak

10- Mali kanunlarla ilgili mevzuatın uygulanması konusunda Rektör ve harcama yetkililerine gerekli

bilgileri sağlama ve danışmanlık yapma görevi çerçevesinde gerekli iş ve işlemleri yapmak

11- Harcama birimleri tarafından yapılan maaş bilgi değişiklerinin KBS sistemi üzerinden kontrolünü

yapmak

12- Harcama birimleri tarafından tahakkuk edilen ÖEB si ve eklerinin Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve

ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kontrolünü sağlamak

13- İç Kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında

çalışmalar yapmak

14- Birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek

PERSONEL

■ Mali Hizmetler Uzmanı Seda ERMİŞ

■ Bilgisayar İşletmeni H. Şükrü KÖSE

■ Bilgisayar İşletmeni Erhan TİRYAKİ