Bütçe Performans Birimi

BÜTÇE PERFORMANS BİRİMİ

Mali hizmetler fonksiyonu kapsamında Bütçe ve Performans Birimi tarafından yürütülen 
görevler şunlardır;

1- Performans Programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak

2- Bütçe teklifi ve tasarısını hazırlamak

3- Ayrıntılı Harcama/Finansman Programını hazırlamak ve uygulanmasını takip etmek

4- Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak

5- Harcama birimlerinden gelen ödenek ekleme ve aktarma taleplerini değerlendirmek,

gerekli işlemleri yapmak ve ödenek gönderme belgelerini düzenlemek

6- Gelirlerin tahakkuku ve gelir alacaklarının takip işlemlerini yürütmek

7- Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak ve uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık

yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak

8- Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirler üretmek

9- İdare Faaliyetlerinin Stratejik Plan Performans Programı ve Bütçeye uygunluğunu izlemek ve

değerlendirmek

10- Bütçe ve performans ile ilgili birim amiri tarafından verilen diğer görevleri yerine getirmek 

PERSONEL

■ Mali Hizmetler Uzmanı Burcu YILMAZ

■ Mali Hizmetler Uzman Yrd. Özlem YILDIZ

■ Bilgisayar İşletmeni Binali AYDOĞDU