Bütçe Performans Birimi

1-      Performans Programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak

2-      Bütçeyi hazırlamak         

3-      Ayrıntılı Harcama/Finansman Programını hazırlamak

4-      Bütçe işlemlerini gerçekleştirmek ve kayıtlarını tutmak

5-      Ödenek gönderme belgesi düzenlemek

6-      Gelirlerin tahakkuku ve gelir alacaklarını takip işlemlerini yürütmek

7-      Yatırım programı hazırlıklarının koordinasyonunu sağlamak ve uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak

8-      Bütçe uygulama sonuçlarını raporlamak, sorunları önleyici ve etkinliği artırıcı tedbirler üretmek

9-      İdare Faaliyetlerinin Stratejik Plan Performans Programı ve Bütçeye uygunluğunu izlemek ve değerlendirmek

10-     Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Usul Esaslarda belirtilen birimi ile ilgili görevleri yerine getirmek

11-     Mali Konularda Üst Yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak

Bütçe Performans Birimi

  •        Mali Hizmetler Uzmanı Burcu YILMAZ
  •        Mali Hizmetler Uzmanı Seda ERMİŞ
  •        Mali Hizmetler Uzmanı Özlem YILDIZ
  •        İstatistikçi Binali AYDOĞDU görev almakta olup ayrıca; Tüm Muhasebe Projeler ile ilgili işlemler Mali Hizmetler Uzmanı Yavuz GÜLER sorumluluğunda yerine getirilecektir.
  •        İç Kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında yapılacak her türlü çalışmadan Mali Hizmetler Uzmanı Özlem YILDIZ ile Mali Hizmetler Uzmanı Seda ERMİŞ sorumludur.
  •        KAY-SİS Bilgi giriş işlemleri Mali Hizmetler Uzmanı Özlem YILDIZ tarafından gerçekleştirilecektir.
  •        Telefon Tahakkukları için icmal düzenleme işlemleri Mali Hizmetler Uzmanı Seda ERMİŞ tarafından yerine getirilecektir.      

 

Yukarıda sayılan iş ve işlemler ortak sorumlulukta paylaşılarak yerine getirilecektir.

Birimde yıllık İzinler karşılıklı anlaşma ile serviste en az bir çalışan kalmak koşulu ile kullanılacaktır.

İş ve İşlemler

Hizmet Envanteri Tablolarına uygun, Kamu Hizmet Standartları Tablolarına uygun olarak, ivedilikle gerçekleştirilecektir