Kefalet Kanunu Sık Sorulan Sorular


 Kefalet Kanunu:

06.06.1934 tarih ve 2489 sayıl Kefalet Kanunu ile kanun kapsamındaki idare ve kuruluşlarda para ve kıymet ayniyatı alıp veren ve elinde tutan; memur, sözleşmeli personel ve işçiler (geçici işçiler hariç) için müteselsil kefalet usulü kabul edilmiştir.

Kanun Kapsamındaki  İdareler:

10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile bu idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü ve bağlı ortaklıkları. (mevcut statüleri devam ettiği sürece.)kanun kapsamında yer almaktadır.

Kefalet Sandığı:

Kefalet Kanunu ile kabul edilen müteselsil kefalet usulünün yürütülmesi maksadı ile oluşturulmuş Kanun Maliye Bakanlığı'nın bağlı kuruluşu olanKEFALET SANDIĞI,kefalete tabi personelden benzer riske eşit aidat ilkesi ile topladığı aidatları kanunun izin verdiği finansal araçlarla değerlendirmek, zimmet vukuunda Hazine zararını karşılamak ve zimmeti ilgilisinden takip ve tahsil etmek ve Devlet Hazinesini zimmet ve ihtilasa karşı teminat altına almakla görevlidir.

İlk Defa Kefalete Tabi Olacaklar İçin Ne Gibi İşlem Yapılır?

Bağlı bulundukları saymanlıklarca "ilk defa kefilli göreve başlayanlar için ''kimlik belgesi" formu doldurularak cüzdan çıkartılmak üzere Kefalet Sandığı'na gönderilir. Kefilli göreve ara vererek üç yıldan az bir sürede tekrar kefilli göreve dönenlere kimlik ve yeni cüzdan düzenlenmez, Kefalet Sandığı'na yazı ile durumları bildirilir. Kefalet cüzdanlarının saklanması ve aidatların zamanında işlenmesi saymanlıkların/muhasebe birimlerinin sorumluluğundadır.

Kefalet Aidatı Ne Kadardır?

Kefalet aidatı giriş aidatı ile aylık aidattan meydana gelir.

Giriş Aidatı : (1500)gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Giriş aidatı, kefalete bağlı görevde tam olarak alınan ilk maaş veya ücretten başlamak üzere dört eşit taksitte kesilir.

2012 yılı için giriş aidatı:1500 x 0,066187*=99,28-TL olan toplam giriş aidatı 4 eşit taksitle; aylık 99,28:4=24,82-TL taksitler halinde maaş veya ücretten kesilir. *2012 yılı aylık katsayısı

Aylık Aidat : (100)gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutardır. Aylık aidat, giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir.

2012 yılı için aylık aidat:100 x 0,066187 =6,62

Geçici Veya Vekaleten Kefalete Bağlı Görev Yapanlar İçin Ne Gibi İşlem Yapılır?

Kefalet Kanununun 2 nci maddesi gereği 4 ayı geçmeyecek şekilde kefalet gerektirecek bir göreve geçici veya vekaleten bakacaklardan, (1500) gösterge rakamının memur aylıklarına uygulanan katsayı ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadar teminat alınır. Bu şekilde alınan teminat muhasebe biriminin emanet hesabında tutulur. Ayrıca kişinin TC No.,adı/soyadı,kadrosu,teminat tutarı ve başlama tarihinin belirtildiği bilgi yazısı gönderilir. Bu kişilerin kefaletli görevi sona erdiğinde yapılacak kontrolden sonra kişinin zimmet suçunun çıkmaması halinde Sandığımıza yazılacak yazı üzerine muhasebe biriminin emanet hesabında tutulan teminat tutarı kişiye iade edilir.

 Kefaletli görevden ayrılanlarda ne gibi işlem yapılır?

Kefilli memurun bağlı olduğu saymanın yada harcama yetkilisinin yapacağı inceleme sonucunda kefilli görevinden kaynaklanan zimmet suçunun bulunmaması durumunda, kişiye ait kefalet cüzdanına tüm aidatlar işlenerek, kuralına uygun düzenleyeceği "Reddiyat Tahakkuk Varakası" na eklenerek Sandığımıza gönderdiğinde ödeme işlemi başlatılır.

Kefilli görevden ayrılanların parası ne zaman ödenir?

Ölenlerin varisleri ile emekli olanlara (belgeleri eksiksiz ise)ayrıldıkları senenin bilanço tastiğini takip eden bir ay içinde, diğer ayrılanlara ise ayrıldıkları senenin bilanço tastiğini takip eden Mart ayı sonuna kadar mevduatlarından birinci yarıları ödeme işlemi başlatılır.

 İkinci yarıları ne zaman ödenir?

İkinci yarıları kefaletli görevden ayrılışı takip eden üçüncü yılda(gün-ay-yıl hesabı dikkate alınarak) en son kefilli olarak çalışılan saymanlıkdan zimmet ve ilişiğinin olmadığını belirten yazı Sandığa gönderildiğinde ödeme işlemi başlatılır.

Bu ödemelere faiz veriliyor mu?

01.01.2009 tarihinden sonra ayrılanların mevduatlarının birinci ve ikinci yarısına faiz verilmekte, 01.01.2009 tarihinden önce ayrılanlara ise sadece ikinci yarı alacaklarına faiz verilmektedir.

 "Kefaletli Göreve Yeni Başlayanlar için Düzenlenecek Kimlik Belgesi" ve "Kefaletli Görevden Ayrılanlara Düzenlenecek Reddiyat Tahakkuk Varakası"nı kim tasdik eder?

Sayman mutemetliğini hangi saymanlığın nam ve hesabına yapıyorsa reddiyat varakasının tasdiki söz konusu saymanlıkca yapılır. (Sandığımızın muhatab dairesi olan kişinin saymanlığıdır.)Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerine ait Kefalet Reddiyat Tahakkuk Varakasının ise kefilli memurun harcama yetkilisi tarafından onaylanması gerekmektedir.

 Zimmet ve İhtilas:

Kefaletli personelin zimmet durumunda mensup olduğu dairece mallarına ihtiyati haciz koydurarak zararların tahsili temin edilir. Zimmet ve ihtilasları anlaşılanlar derhal usulüne göre hizmetten çıkarılır ve haklarında ayrıca kovuşturma yapılır.

Söz konusu kişilerin zimmete konu para, menkul kıymet ve ayniyatı teslim etseler dahi bir daha kefilli işlerde çalıştırılmaması ve durumun ilk aşamasında Sandığa bilgi verilmesi yönünde Sayman ve Harcama birimi yetkilisini sorumlu kılmıştır.

Teftiş ve denetim görevlerini ihmal ederek veya herhangi bir suretle kusurda bulunarak, zimmet ve ihtilas suçunun oluşmasına neden olan saymanların müşterek sorumlu sıfatıyla tazmin ile mahkum edildikleri takdirde bunlardan tahsil olunacak meblağ dahi Kefalet Sandığına aittir. Zimmete geçirilen ve ihtilas edilen para ve menkul kıymetlerle ayniyattan doğan Kefalet Sandığının alacakları Devlet alacakları gibi rüçhanlıdır. Zimmete para geçiren memur Kefalet Sandığına bağlı ise, Sandıkça kesinleşmiş zimmetin ödenmesi için aşağıda yazılı belgelerin hazırlanması gerekir. Bu belgeler;

1 - Kesinleşmiş onaylı Yargıtay ilamı,
2 - Onaylı kefalet cüzdanı, yoksa onaylı liste,
3 - Reddiyat evrakı,
4 - Zimmetli kişiye ait (varsa) taşınır ve taşınmazlarına haciz konularak, eğer yoksa mahkemeden alınacak aciz belgesi (hiçbir taşınır ve taşınmaz malının olmadığı)

Zimmetlerin Alacaklı Daireye Ödenmesi Nasıl Olur?

Kefilli personelin zimmet ve ihtilasları hakkında Ağır Ceza Mahkemesince verilmiş ve Yargıtay'ca onaylanmış ilamların asılları ya da tasdikli örneklerinin, icra dairesi takip dosya nosu ile kişinin ikametgâhı ve zimmete mahsuben yapılan tahsilat tutarı hakkında bilginin çaldırma, düşürme vs. sebeplerden dolayı kefilli personelin ihmalinden doğma bir zarar olup zimmet mahiyetini arz etmeyen ya da devlete ait olmayan alacaklar ve mahkeme harç ve masrafları Sandık sermayesinden ödenmeyeceğinden, ödenecek tutarın tespitine esas olmak üzere zimmetin vukuu tarihi ile mahiyeti hakkında bilgi ile kefilli memura ait kefalet cüzdanının Saymanlıklarca ya da harcama birimince Sandığa gönderilmesi sonucunda Kanunun 4. maddesi gereği zimmet tutarı Kefalet Kanununun emrettiği süre içinde Sandıkça o daireye ödenir.

Ekler:

1-Kimlik Belgesi Microsoft -word -and -tablet -simge _300x 300

2- Reddiyat Tahakkuk Varakası Microsoft -word -and -tablet -simge _300x 300