Üniversitemiz İç Kontrol Eylem Planı doğrultusunda, İç Kontrol Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. M. Reha ÖZDER' in sunumu ve  Strateji Geliştirme Daire Başkanı Abdullah ATLI ve  Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı  Seda ERMİŞ 'in  katılımı ile Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeline yönelik İç Kontrol ve Risk Yönetimi konusunda bilgilendirme, farkındalık ve çalışma toplantıları düzenlendi. Değişen kamu yönetimi ve hesap verme sorumluluğu anlayışı ile yasal mevzuatlar çerçevesinde İç Kontrol Sisteminin, kurumların varlığını sürdürdüğü sürece devam edecek bir süreç olduğu vurgulandı. Kurumsal kimlik kazanımında, Üniversitemizin misyon ve vizyonları doğrultusunda belirlenen amaç ve hedeflerinin ulaşılabilir, Stratejik Planların uygulanabilir kılınmasında yardımcı olacak bir sistem olarak İç Kontrol Sisteminin gerekliliğine değinilerek;26/12/2007 tarihli Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği ile belirlenen İç Kontrol Standartları (5 bileşen altında toplam 18 standart ve her bir standart için gerekli 79 genel şart) hakkında genel bilgilere yer verilirken, İç Kontrol Sistemi 1.Bileşeni olan Kontrol Ortamı Bileşenin önemi vurgulanmış, Üniversitemizde oluşturulan İç Kontrol Sisteminin, akademik ve idari tüm personelin katılımıyla işlerlik kazanacağı belirtilmiştir. 

        Kurumların hedeflerine ulaşmasında engel teşkil edebilecek risklerin her zaman var olduğu, ancak belirlenecek risk stratejileri doğrultusunda mevcut ve olası risklerin etkisinin azaltılarak risklere karşı makul bir güvence sağlanacağı belirtildi. İç Kontrol Standartları 2.Bileşeni olan Risk Değerlendirme Bileşeni standartları ve genel şartları hakkında bilgiler verilmiş, Üniversitemiz de oluşturulacak olan Risk Yönetimi süreci ve bu süreçte izlenecek yöntemler, görevler ve sorumluluklara değinilmiştir.

            Son olarak İç Kontrolün Değerlendirilmesinde Dış Denetimin Rolü'nden söz edilerek 6085 sayılı yeni Sayıştay Kanunu çerçevesinde gerçekleştirilecek olan Sayıştay Denetim türlerine yer verilmiş, Sayıştay tarafından yapılacak Düzenlilik Denetiminde, İç Kontrol Sisteminin (İç Kontrol Güvencesi);   Performans Denetimindeise Stratejik Plan, Performans Programı, Performans esaslı bütçe ile ilgili hazırlık çalışmaları, uygulamalar, hedef ve göstergelerin izleme ve değerlendirme çalışmalarının inceleneceği belirtilmiştir.                   

 20.06.2013 tarihli toplantılar;

 • Suluova MYO
 • Merzifon MYO
 • Gümüşhacıköy MYO

 25.06.2013 tarihli toplantılar;

 • Sosyal Bilimler MYO
 • Teknik Bilimler MYO
 • Teknoloji Fakültesi MYO
 • Mimarlık Fakültesi MYO
 • Fen Edebiyat Fakültesi MYO
 • Sağlık Yüksekokulu
 • S.Şerefeddin Sağlık Hizmetleri MYO

 27.06.2013 tarihli toplantı;

 •   İdari Birimler ve Eğitim Fakültesi Akademik ve İdari Personeli

İlgili sunuma ulaşmak için Pdf (3)

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü'nün 02.12.2013 tarih ve 10775 sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Genelgesi doğrultusunda, Üniversitemiz İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planının revize çalışmalarında bulunmak üzere İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu Üyeleri ile toplantılar düzenlenmiştir.

27.02.2014 tarihli toplantı ;

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

25.04.2014 tarihli toplantı ;

Teknoloji Fakültesi Dekanlığı

13.06.2014 tarihli toplantı ;

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü

 

 27.11.2015 tarihli Birim Yöneticleri ve Birim İç Kontrol Sorumluları toplantısı ;

Üniversitemiz İç Kontrol  Standartları Uyum Eylem Planı revize çalışmları sonucunda belirlenen eylemler ve iç kontrol sisteminin birmlerde tesis edilmesi adına birimler tarafından yapılcak çalışmalar hakkında Birim Yöneticileri ve Birim İç Kontrol Sorumlularına  yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir.

 

İlgili sunuma ulaşmak için Pdf (3)

 

2023 Yılında Yönetimin Gözden Geçirilmesi Toplantısı düzenlenmiş olup ilgili toplantı içeriği ve görüşülen konular için Pdf (3)