• İç Kontrolün Tanımı :

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür.

•  Kamu İç Kontrol  Standartları :

Kamu İç Kontrol Standartları, idarelerin, iç kontrol sistemlerinin oluşturulmasında, izlenmesinde ve değerlendirilmesinde dikkate almaları gereken temel yönetim kurallarını göstermekte ve tüm kamu idarelerinde tutarlı, kapsamlı ve standart bir kontrol sisteminin kurulmasını ve uygulanmasını amaçlamaktadır.

Kamu İç Kontrol Standartları, uluslararası standartlar ve iyi uygulama örnekleri çerçevesinde, iç kontrolün; kontrol ortamırisk değerlendirmesikontrol faaliyetleribilgi ve iletişim ile izleme bileşenleri esas alınarak, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir düzeyde olmasını sağlamak üzere genel nitelikte düzenlenmiştir. 

İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Grubu

  • Mali Hiz. Uzm. Özlem YILDIZ
  • Şef Ümmühan TÜRKEL
  • Bilgisayar İşletmeni Dilek KARAKUŞ

Birim İç Kontrol Sorumlusu

  • Mali Hiz. Uzm. Özlem YILDIZ   
  • Şef Ümmühan TÜRKEL
  • Bilgisayar İşletmeni Dilek KARAKUŞ