"Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" usul ve esasları ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesinde yer alan "İdare performans programı, idarenin program yılına ilişkin performans hedef ve göstergelerini, performans hedeflerine ulaşmak için yürütülecek faaliyet ve projeleri, bunların kaynak ihtiyacını, idareye ilişkin mali ve mali olmayan diğer bilgileri içerecek şekilde, birim performans programları esas alınmak suretiyle mali hizmetler biriminin koordinasyonunda üst yönetici tarafından hazırlanır." hükmü kapsamında Üniversitemizin 2019 Yılı Performans Programı hazırlama süreci başlamıştır.

Başkanlığımız tarafından, 2015-2019 Stratejik Planında yer alan amaç ve hedeflere bağlı kalarak, idaremizin program yılına ilişkin temel stratejileri oluşturan hususlar ile yürütülmesi planlanan faaliyetler ekte sunulmuş olup, söz konusu faaliyet ve projelerin ilgili program yılında yürütülmesi hususunu olurlarınıza saygılarımla arz ederim.

 

Prof. Dr. Metin ORBAY

Rektör